Referensbibliotek

Inledning/Varför bygga bostäder för seniorer?/Vem är äldre?

 • Abramsson, Marianne, Elmqvist, Anna & Magnusson Turner, Lena (2014). Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar. Linköpings universitet, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) & Norwegian Social Research (Nova), Oslo, Norge.
 • Andersson, Lars. (2008). Ålderism. Lund: Studentlitteratur.
 • Fürth, Thomas (2018, april). Att leva och bo på ålderns höst – om värderingar, ny teknik och boende för morgondagens äldre. Presentation vid konferens, projekt DIABAHS, Göteborg, 2018-04-28.
 • Sandstedt, Eva & Abramsson, Marianne (2012). Ny bostadspolitik för att möta en åldrande befolkning. I Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden, Kap. 1, sid. 19-33. Red. Marianne Abramsson & Catharina Nord. Lund: Studentlitteratur.
 • SOU (2015:85). Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. Betänkande av Utredningen om bostäder för äldre. Stockholm.
 • SOU (2008:113). Bo bra hela livet. Slutbetänkande av Äldreboendedelegationen. Statens offentliga utredningar. (Live well throughout life. Final report from the governmental commission Äldreboendedelegationen ) Stockholm.
 • Tudor Sandahl, Patricia (2010). Den tredje åldern. Stockholm: Brombergs förlag.
 • Tudor Sandahl, Patricia (2011). Den fjärde åldern. Stockholm: Brombergs förlag.

Fysisk planering

 • Abramsson, Marianne & Magnusson Turner, Lena (2013). Flytta eller bo kvar på äldre dar i Bo bra på äldre dar, Kap. 5, sid 79-91. Stockholm: Svensk Byggtjänst.

Affärsutveckling, ekonomi och marknadsföring

Dialog och samverkan

 • Arnstein, Sherry (1969). “A Ladder of Citizen Participation”. Journal of the American Insitute of Planners, 35, 4, 216-224.
 • Castell, Pål. (2013). Stegen och trappan – olika syn på deltagande. Göteborg: Chalmers.
 • Fristedt, Sven & Ryd, Nina (2004) Att lyckas med program, Kontinuerligt programarbete för bättre styrning av byggnadsprojekt, ARKUS, Skrift nr 43, Stockholm.
 • Fröst, Peter, Gustavsson, Anna, Eriksson, Johanna & Lindahl, Göran (2017) Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad. Chalmers och Sweco Architects.
 • Hjälpmedelsinstitutet (2013). Bo bra på äldre dar. Kunskap, kreativitet, kvalitet. Stockholm: Svensk Byggtjänst.
 • Jensen, Christian & Kuosmanen, Jari (2008). Streta emot eller sträva tillsammans? Om samverkan, brukarmedverkan och komplexitet i Miltonprojekten i Västra Götalands län. Göteborg: FoU i Väst/GR, Rapport 5: 2008.
 • Kaan, Cecilia, Lindahl, Lisbeth & Malmqvist, Inga. (2018). Hyresgästers upplevelser av 70-plusbostäder på Tjörn. Projekt DIABAHS. Göteborg: FoU i Väst, Göteborgsregionen och Chalmers.
 • Lindahl, Lisbeth, Martini, Maria och Malmqvist, Inga. (2010). Vem ska värna tillgängligheten? Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet.
 • Lindahl, Lisbeth (2013). Om Görbra. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborgs Stads strategi för äldres boende. Göteborg: FoU i Väst/GR.
 • Lindahl, Lisbeth & Malmqvist, Inga (2017). Dialogerna som kom av sig. Göteborg: FoU i Väst, Göteborgsregionen och Chalmers.
 • Lindahl, Lisbeth, Kaan, Cecilia & Malmqvist, Inga (2018). Pros and cons with using dialogues on housing with older people in Sweden. IFA 2018, 14th Global Conference on Ageing. Toronto, Canada. 1.2.19. Paper Session: Breaking the Mold: Re-imagined Housing Models for Vulnerable Populations. 8 August 2018, 12:00 PM-1.00 PM.
 • Nordenhielm, Sara (2012). Hur kan vi tillsammans planera för morgondagens äldre? Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre – ett samverkansprojekt i Göteborgsregionen. FoU i Väst/GR.
 • SFS 2000:1383. Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. www.riksdagen.se
 • SFS 2010:879. Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. www.riksdagen.se
 • Socialtjänstlagen (SFS 1980:620). Innehåller riktlinjer för kommunernas sociala planering och insatser. Sociala erfarenheter ska tas tillvara och utgöra underlag för samhälls- och bostadsplaneringen. (SFS 2001:453, 3 Kap, 2 paragrafen)
 • Östlund, Britt (2015). The benefits of involving older people in the design process. Proceedings from First International Conference on Human Aspects in the Aged Population at CHII 2015. Published in Zhou, J. & Salvendy, G. (Eds.) Human Aspects of IT for the Aged Population. Design for Everyday Life. Springer, Lecture Notes in Computer Science Innovation Systems and Applications. 2015. ISBN 978-3-319-20912-8 (in print)

Bidra till självständighet

 • Johansson, Karin, Lilja, Margareta & Petersson, Ingela (2012). Bostadsanpassning – ett stöd för vardagen? I Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden, Kap. 7, sid. 121- 137. Red. Marianne Abramsson & Catharina Nord. Lund: Studentlitteratur.
 • Lindahl, Lisbeth & Arman, Rebecka (2006). Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Rapport 1:2006. Göteborg: FoU i Väst, GR.
 • Malmqvist, Inga (2012). När hemmet blir en vårdmiljö. I Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden, Kap. 6, sid. 107- 119. Red. Marianne Abramsson & Catharina Nord. Lund: Studentlitteratur.
 • Sandstedt, Eva & Abramsson, Marianne (2012). Ny bostadspolitik för att möta en åldrande befolkning. I Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden, Kap. 1, sid. 19-33. Red. Marianne Abramsson & Catharina Nord. Lund: Studentlitteratur.

Bidra till socialt sammanhang

Bostaden

Gemensamma utrymmen

Tillgänglighet och användbarhet

 • Asmervik, Sigmund (2009). Universell utformning. Byer, hus, parker och transport for alle. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Boverkets Byggregler BBR-BFS 2011:6 https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets–byggregler-bbr/
 • Boverkets Byggregler, BBR (BFS 2011:6).
 • Fänge, Agneta (2004). Strategies for Evaluation of Housing Adaptations. Accessibility, Usability, and ADL Dependence. Doktorsavhandling. Lunds Universitet: Sektionen för arbetsterapi
 • Granbom, Marianne, Slaug, Björn, Kylberg, Marianne, Pettersson, Cecilia & Iwarsson, Susanne (2015). Inventering av miljöhinder och tillgänglighetsproblem för äldre i bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Lund: Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten & Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds universitet.
 • Hjälpmedelsinstitutet (2007). Var tredje över 80 år har rullator. Välfärd nr 4, 2007, sid. 18-19.
 • Idegård, Katarina., Fehler, Joanna & Lindahl, Lisbeth (2012). Tillgänglighetsinventering av bostäder. Vilka verktyg finns? Göteborg: FoU i Väst/GR.
 • Iwarsson, Susanne & Ståhl, Agneta (2003). Accessibility, usability and universal design – positioning and definition of concepts describing person-environment relationships. Disability and Rehabilitation, 25:2, 57-66
 • Lindahl, Lisbeth., Martini, Maria & Malmqvist, Inga (2010). Vem ska värna tillgängligheten. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet.
 • Lindahl, Lisbeth (2013). Tillgänglighet är inget hinder. Bo bra på äldre dar. Kunskap, kreativitet, kvalitet, Kap. 4, sid 60-77. Stockholm: Svensk Byggtjänst.
 • Plan- och Byggförordningen, PBF (2011:338), 3 kap paragraf 4 och 5.
 • Plan- och bygglag (2010:900) www.riksdagen.se (se även Boverkets webbsida. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
 • Svensson, Elisabet (2015). BYGG IKAPP för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar. Utgåva 6. Stockholm: Svenska Byggtjänst.
 • Örnhall, Hans (2019). Bostadsbestämmelser 2019. En handbok om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö – Nybyggnad och ombyggnad. Stockholm: Svensk Byggtjänst.
 
 Hållbara bostäder för seniorer
 • Arman, R., & Lindahl, L. (2005). Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv. Delrapport 1. Göteborg: FoU i Väst/GR. Rapport 3:2005.
 • Berkley (2013). Creating strong communities. How to measure the social sustainability of new housing developments. Berkley Group, Social Life, University of Reading. The Berkley Group, Cobham, Surrey, UK.
 • Braide Eriksson, Anna, Malmqvist, Inga, Paulsson, Jan, Andersson, Morgan & Nylander, Ola (2017). Debatt – Hög tid för socialt hållbart bostadsbyggande. Plan Nr 4, 2017, sid 46-47.
 • Brundtlandkommisionen (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Oxford University Press.
 • Göteborgs Stad (2017). Jämlikhetsrapporten 2017. Skillnader i livsvillkor i Göteborg. www.goteborg.se/jamlikt
 • Karlsson, Charlotte, Hermansson, Kristina & Sandberg, Samir (2012). Ekonomisk analys. Görbra för äldre, PwC, Nov 2012.
 • Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. www.riksdagen.se
 • Ström, Lisa, Molnar, Stefan & Isemo, Sanna (2017). Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv – en kunskapsöversikt. Göteborg: Mistra Urban Futures Rapport 2017:4.
 • WHO: World report on ageing and health 2015
Rulla till toppen