Om byggnadsprocessen

Processen för en byggnads tillblivelse är lång och består av olika skeden och sträcker sig från idé till förvaltning. För att skapa de bästa förutsättningarna för seniorbostäder krävs ett aktivt och medvetet deltagande i processens alla skeden.

Byggnadsprocessen

Detta är en förenklad bild av processens alla skeden. Symbolen återkommer under alla avsnitt som på något sätt är kopplade till ett eller flera skeden i processen. Tanken är att tydliggöra när i processen det är viktigt att agera/bevaka olika frågor.

Topografi

Planering

Planeringsskedet innefattar framför allt detaljplaneskedet. En översiktsplan med övergripande strategier för en kommuns utveckling av mark och vattenområden samt den byggda miljön finns oftast framtagen för alla områden som är aktuella att bebyggas.

Ett projekt startar oftast med en idé från en privat aktör eller genom att mark- och exploateringskontoret anvisar och säljer mark (se Markanvisning under Fysisk planering ). Om det inte finns en gällande detaljplan som rymmer det tilltänkta projektet behöver kommunen ändra eller ta fram en ny detaljplan.

Under detaljplaneskedet är det Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande avdelning på Samhällsbyggnad som leder processen och ser till att berörda intressenter och myndigheter får möjlighet att granska och yttra sig och att regler och lagar följs.

Först utarbetas ett planprogram som i ett programsamråd ger myndigheter, fastighetsägare, föreningar och boende i området möjlighet att lämna synpunkter. När byggnadsnämnden tagit beslut om planprogrammet utarbetas ett planförslag som består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Förslaget till detaljplan ställs sedan ut och skickas ut på samråd till berörda. I ett samrådsmöte redovisas förslaget av kommunens tjänstemän och ger möjlighet till dialog.

markanvisning

Byggande

Förenklat består byggskedet av förstudie, projekteringsskede och utförande. Byggherren beställer projekteringsarbetet av konsulter. Ibland leder byggherren själv arbetet men allra vanligast är att en projektledare anlitas efter upphandling. Konsulterna tar fram ett underlag som ligger till grund för upphandlingen av en byggentreprenör. I en totalentreprenad handlas entreprenören upp tidigt och ansvarar för större delen av projekteringen.

En förstudie är det första steget att definiera en byggnad. Byggherren låter ta fram skisser. När detaljplan saknas blir oftast förstudien integrerad i detaljplanen som ett detaljplaneunderlag.

I projekteringsskedet tar projekteringsgruppen, som består av flera kompetenser, fram handlingar med olika grad av detaljering. Systemhandling och bygglovhandling tas ofta fram parallellt. Systemhandlingen löser översiktligt byggnadens arkitektur, vvs, el och konstruktion.  Bygglovhandlingen som redovisar byggnadens planlösningar, situationsplan och fasader tas fram av arkitekten och beslutas av byggnadsnämnden. Förfrågningshandling tas fram för upphandling av entreprenör. Bygghandling är detaljerade ritningar och beskrivningar som tas fram för byggproduktionen.

Utförandet är arbetet med att uppföra byggnaden efter bygghandlingarna som tagits fram. Innan själva produktionen startar görs produktionsplanering och inköp.

Förvaltning

Förvaltningsskedet inleds med inflyttning av boende och verksamheter. Under förvaltningsskedet sker fortlöpande drift och underhåll av byggnaden. Detta skede innefattar också ombyggnad när det finns behov av det.

Rulla till toppen