Den ekonomiska dimensionen

Den ekonomiska dimensionen handlar om samhällsekonomi. Det är dyrt att bygga och bo. Utvecklingen på bostadsmarknaden och stigande byggkostnader bidrar till höga hyror och priser. Om det främst är lönsamt att bygga bostadsrätter riskerar hyresrätten att slås ut, vilket får till följd att människor som inte har kapital eller lånemöjligheter får sämre möjligheter att bo. 

Kommunen har ett övergripande bostadsförsörjningsansvar och även skyldighet att hjälpa enskilda människor att få tak över huvudet enligt socialtjänstlagen. På statlig nivå finns det åtgärder i form av bostadstillägg för pensionärer med låg inkomst. 

Men bostadsbristen i samhället handlar inte enbart om att det saknas bostäder utan även om för dålig matchning mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. 

Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv vore det lönsamt att investera i bostäder för seniorer om detta bidrar till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Detta skulle gynna en bättre matchning av behoven. Då skulle till exempel en barnfamilj kunna flytta till en större bostad som tidigare hade bebotts av endast en eller två personer.

Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på bostäder för seniorer om detta också bidrar till att seniorer flyttar från en olämplig bostad till en som matchar personens behov, eftersom detta leder till förmågan att klara sig själv en längre tid. Detta kan bidra till minskat behov av samhällsservice i form av hemtjänst, bostadsanpassning, sjukvård och äldreboende. En analys av potentiella vinster av bostadsanpassningsåtgärder visar att det finns stora vinster med att bo kvar hemma i stället för att bo på korttidsboende eller permanent särskilt boende. En ekonomisk analys som gjordes inom ramen för projekt Gôrbra för äldre i Göteborg pekade på att det finns potentiellt sett stora samhällsvinster med att genomföra tillgänglighetsförbättringar i det befintliga beståndet av bostäder där många äldre bor. 

I en strävan efter att skapa ett hållbart samhälle är det bättre att satsa på att skapa goda boendemiljöer som förebygger ohälsa än att bidra med kompenserande åtgärder i efterhand. Eftersom nybyggda lägenheter har god tillgänglighet är det viktigt att det byggs fler bostäder. Utformningen och lokaliseringen av bostäderna påverkar inte bara äldre personer med nedsatt hälsa och funktionsförmåga utan även närstående som bidrar med vård och stöd samt personal som arbetar i äldres hem.

Rulla till toppen