Samverkan med kommunen

Planering och byggande av bostäder innebär samverkan mellan många parter. I de fall som arkitekten har en dialog med lokalsamhället inkluderas ännu fler i samverkan än i normalfallet. Ett ord som är centralt i all samverkan är begreppet samsyn. Samsyn handlar om i vilken utsträckning olika personer eller organisationer har ett gemensamt perspektiv i fråga om värderingar, mål och visioner. Om perspektiven skiljer sig mycket åt kan det uppstå oklarheter och konflikter som beror på att olikheterna inte har lyfts upp och gjorts tydliga. I nedanstående modell beskrivs olika komponenter i samverkan. När organisationerna har samsyn visar det sig i samförstånd och gemensamma förhållningssätt. När det är svårt att skapa samsyn kan det bero på grundläggande skillnader i uppdrag och värderingar, men även på faktorer som skillnader i språk och organisationskultur. Kommunens verksamheter och fastighetssidan talar inte riktigt samma språk utan bör ägna tid åt att berätta vad de menar med sina ord, det vill säga översätta åt varandra.

Samverkan

Olika aspekter av samverkan (Jensen & Kuosmanen, 2008).

Läs mer

  • Jensen, Christian & Kuosmanen, Jari (2008). Streta emot eller sträva tillsammans? Om samverkan, brukarmedverkan och komplexitet i Miltonprojekten i Västra Götalands län. Göteborg: FoU i Väst/GR, Rapport 5: 2008.
Rulla till toppen