Samverkan kring bostäder för äldre

Att skapa bra boendemiljöer för äldre personer förutsätter ett samarbete mellan olika parter. Kommunen har en särskild roll genom sitt ansvar för bostadsförsörjning på ett övergripande plan. Kommunen har även rollen att ta fram en översiktsplan och detaljplaner för hur marken ska nyttjas och bevilja bygglov, vilket har stor påverkan på boendemiljöerna rent generellt. Men kommunen kan inte själv bestämma över vad som ska byggas eller var, utan måste samarbeta med byggherrar och fastighetsägare för att kunna påverka utbudet av bostäder. Detta gäller även i fråga om bostäder som riktar sig till äldre personer (om det inte rör sig om äldreboenden).

Kommuner som har ett kommunalt fastighetsbolag kan påverka bostäderna mer kommuner som enbart har privata fastighetsägare. Men även om samhällsnyttan står i främsta fokus för allmännyttan måste de ändå bedrivas affärsmässigt för att hålla sig till de regler som gäller för konkurrens på bostadsmarknaden. Kommunen kan även påverka vad som byggs genom att äga mark och kan då anvisa mark till byggherrar som uppfyller deras kriterier.

Byggherrar kan undersöka om den kommun som de vill bygga i har en strategi för att öka antalet bostäder för seniorer (se kommunens bostadsförsörjningsplan). Frågor att ställa: Är kommunen intresserad av att samverka kring bostäder för seniorer? Finns det något investeringsstöd för till exempel trygghetsbostäder? Bidrar kommunen med förebyggande insatser till målgruppen när bostäderna står klara? Kan kommunen låna ut/erbjuda personal som kan arbeta som värd i trygghetsboendet eller medverka till insatser i boendet för seniorer?

Under 2011-2012 genomförde Hjälpmedelsinstitutet programmet Bo bra på äldre dar med medel från Socialdepartementet. Inom ramen för detta program pågick många samverkansprojekt i landet. I Göteborgsregionen genomfördes ett samverkansprojekt i fem kommuner som syftade till att öka samverkan mellan samhällsplanering och socialtjänst kring bostäder för äldre. Projektet kallades för Integrerad bostadsplanering (se nedan).

Läs mer

  • Hjälpmedelsinstitutet (2013). Bo bra på äldre dar. Kunskap, kreativitet, kvalitet. Stockholm: Svensk Byggtjänst.
  • Nordenhielm, Sara (2012). Hur kan vi tillsammans planera för morgondagens äldre? Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre – ett samverkansprojekt i Göteborgsregionen. FoU i Väst/GR.
  • Lindahl, Lisbeth (2013). Om Görbra. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborgs Stads strategi för äldres boende. Göteborg: FoU i Väst/GR.
  • SFS 2000:1383. Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. www.riksdagen.se
  • SFS 2010:879. Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. www.riksdagen.se
Rulla till toppen