Råd för ökad samverkan kring äldres boende

Kontakta avdelningen för samhällsplanering vid frågor om tomtmark, detaljplaner, markanvisning, bygglov, för att ställa frågor om det finns statistik om antalet äldre, var de äldre bor, hur de bor med mera. Kontakta kommunens äldreomsorg för att få information om äldre personer med behov av vård och omsorg som inte själva kan delta i dialoger. Personal och chefer kan bidra med vad som är viktigt att tänka på ur arbetsmiljösynpunkt. Många kommuner har även ett pensionärsråd som kan kontaktas för att få in synpunkter från pensionärer. Handläggare av bostadsanpassningsbidraget har mycket kunskaper om fysisk tillgänglighet och användbarhet.

Läs mer

  • Lindahl, Lisbeth & Malmqvist, Inga (2017). Dialogerna som kom av sig. Göteborg: FoU i Väst, Göteborgsregionen och Chalmers.
  • Socialtjänstlagen (SFS 1980:620). Innehåller riktlinjer för kommunernas sociala planering och insatser. Sociala erfarenheter ska tas tillvara och utgöra underlag för samhälls- och bostadsplaneringen.(SFS 2001:453, 3 Kap, 2 paragrafen)
Rulla till toppen