Dialoger i planeringsskedet

Designdialog[1] är ett sätt för arkitekter och andra designers som arbetar med den fysiska miljön att utveckla lösningar med hjälp av ett gemensamt arbete kring utformningen av fysiska rum där brukares kunskaper integreras i designprocessen. Metodiken bygger på en aktiv involvering av olika parter med intresse och ansvar för det som ska skapas och bygger i hög grad på visualisering och konkretisering av tänkta lösningar på en framtida situation.

Även om det finns tidigare studier om användning av dialoger som en del av byggandet är det inte så vanligt att arkitekter använder designdialoger vid planering av nya bostäder. Metoden knyter an till forskning inom området för samhällsplanering som handlar om att skapa delaktighet från kommuninvånare i så kallade medborgardialoger.

Att ha dialog i tidigt skede kan ge byggherren och arkitekten information om området där huset ska byggas, hur den specifika platsen används idag samt information om behov och önskemål hos den tilltänkta målgruppen. Det var något som kom fram från arkitekter som använde dialoger som metod i en förstudie inför byggandet av trygghetsbostäder.

[1] Begreppet dialog kommer från fornfranska dialoge som betyder litterärt arbete bestående av ett samtal mellan två eller flera personer. Dialog härstammar även från det latinska dialogus och det grekiska dialogos som båda betyder konversation (Wikipedia).

Läs mer

  • Fristedt, Sven & Ryd, Nina (2004) Att lyckas med program, Kontinuerligt programarbete för bättre styrning av byggnadsprojekt, ARKUS, Skrift nr 43, Stockholm.
  • Fröst, Peter, Gustavsson, Anna, Eriksson, Johanna & Lindahl, Göran (2017) Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad. Chalmers och Sweco Architects.
Rulla till toppen