Dialoger bidrar till en känsla av delaktighet

Att få in olika synpunkter i ett tidigt skede av en process är betydelsefullt eftersom det är lättare att påverka en tänkt idé i början innan olika detaljer har lagts fast. Peter Frösts avhandling om designdialoger beskriver både nyttan av och genomförandet av designdialoger i tidigt skede. Dialoger kan även bidra till processer som inte enbart handlar om ökade kunskaper hos dem som ska rita, bygga och planera, utan även till en känsla av ökad delaktighet från användarnas sida.

Om planerare, byggherre eller arkitekt vill ha en dialog bör de fundera över vilka som ska bjudas in, i vilket skede och utifrån vilken grad av inflytande. Det finns så vitt vi vet inte tidigare forskning som har undersökt betydelsen av äldres delaktighet i framtagandet av nya bostäder för seniorer. Forskare som har undersökt äldres delaktighet i teknikutveckling, menar att det finns ett värde i att involvera äldre personer i designdialoger då denna grupp bidrar med livserfarenheter som teknikutvecklare inte kan läsa sig till.

Läs mer

  • Lindahl, Lisbeth & Malmqvist, Inga (2017). Dialogerna som kom av sig. Göteborg: FoU i Väst, Göteborgsregionen och Chalmers.
  • Östlund, Britt (2015). The benefits of involving older people in the design process. Proceedings from First International Conference on Human Aspects in the Aged Population at CHII 2015. Published in Zhou, J. & Salvendy, G. (Eds.) Human Aspects of IT for the Aged Population. Design for Everyday Life. Springer, Lecture Notes in Computer Science Innovation Systems and Applications. 2015. ISBN 978-3-319-20912-8 (in print)
Rulla till toppen