Delaktighet och dialog på olika nivåer

Vad menas med begreppet delaktighet? Sherry Arnsteins delaktighetstrappa innehåller olika nivåer av delaktighet där den lägsta nivån handlar om att få information. Den här modellen utgår från ett maktperspektiv och problematiserar relationerna mellan dem som bjuder in och dem som bjuds in, eftersom dialogmöten också kan genomföras som en skenbar process av delaktighet utan att deltagarna har något verkligt inflytande. Forskaren Arnstein kallar detta för manipulation. Modellen kan användas för att tydliggöra vilken nivå av delaktighet som initiativtagaren vill skapa. Pål Castell har gjort en förenklad variant av stegen med fem steg. Applicerat på boendemiljön, handlar den lägsta nivån om att ge information till de boende. Nästa nivå – konsultation – handlar om att rådfråga de boende.  Dialog, som är den tredje nivån innebär yttergligare inflytande, medan den fjärde och femte nivån betyder att de boende ska ha en reell makt över de beslut som fattas.

Pål Castell (2013), Stegen och trappan.

Läs mer

  • Arnstein, Sherry (1969). “A Ladder of Citizen Participation”. Journal of the American Insitute of Planners, 35, 4, 216-224.
  • Castell, Pål. (2013). Stegen och trappan – olika syn på deltagande. Göteborg: Chalmers.
Rulla till toppen