Bidra till socialt sammanhang

Boendet är inte bara en fysisk plats utan även ett socialt sammanhang eftersom människor som är grannar relaterar till varandra på ett eller annat sätt. I gemenskapsboenden är den kollektiva tanken med att bo ihop och att vara delaktig i sin boendemiljö en central del.

Att känna sig trygg i sin boendemiljö är särskilt viktigt för äldre personer i fjärde åldern som kan vara skörare på grund av krämpor av olika slag. Tryggheten i boendet ökar om man känner sina grannar.  Äldres sociala nätverk blir ofta glesare på ålderns höst, vilket bidrar till ett ökat behov av sociala kontakter i denna livsfas.

Att känna sina grannar minskar upplevelsen av anonymitet.  Det kan kännas bra att veta att man inte är ensam, om det är något man behöver hjälp med. Men det är stora skillnader mellan människor i hur nära kontakt de vill ha med sina grannar. Några vill lära känna sina grannar för att umgås, medan andra vill ha lite mer distans till grannarna.

Kontakter med människor i andra åldrar än den egna upplevs ofta som stimulerande, även om de flesta som väljer att flytta till senior- eller trygghetsbostäder gör det för att de är reserverade för äldre som målgrupp.  De flesta flerbostadshus riktar sig till alla åldrar, vilket skapar en möjlighet till möten över generationsgränser. Om det dessutom finns sociala ytor att träffas på underlättas dessa kontakter. Ett exempel på det är Majviken i Göteborg där både unga, medelålders och äldre bor tillsammans och möts i de gemensamma utrymmena på bottenplan.

Läs mer

  • Grip, Elsa, Kärnekull, Kerstin & Sillén, Ingrid (2014). Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap. Migra förlag.
  • Kaan, Cecilia, Lindahl, Lisbeth & Malmqvist, Inga (2018) Hyresgästers upplevelser av 70-plusbostäder på Tjörn. Göteborg: FoU i Väst, Göteborgsregionen.
  • Lindahl, L. (2013). Om Gôrbra- Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende. Göteborg: FoU i Väst/GR.
  • Lindahl, Lisbeth (2015). Tryggt i trygghetsboenden? Exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan. FoU i Väst/GR, Rapport 2: 2015.
  • Paulsson, Jan & Lindahl, Lisbeth (2014). Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre? Socialmedicinsk tidskrift 4/2014, 360-372.
  • Bostadsbolaget (2018). Majviken. Steget till gemenskap och rikare liv. Göteborgs Stads bostadsbolag, Okt 2018.
  • Blomberg, Ingela & Kärnekull, Kerstin (2013). Bygga seniorboende tillsammans – en handbok. Stockholm: Svensk Byggtjänst.

Faktaruta

Det finns en koppling mellan upplevelsen av ensamhet och depression. Depression är ett av de vanligaste psykiska hälsoproblemen bland äldre personer. Vid depression är känslor av ensamhet och ångest vanligt och återkommande. Enligt en undersökning som Socialstyrelsen gjorde bland personer som hade äldreomsorg svarade drygt 55 procent av de äldre att de besvärades av sin ensamhet. Dessutom upplevde drygt 49 procent att de besvärades av ängslan, oro eller ångest.

Källa: Socialstyrelsen (2017). Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017. En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende.

Rulla till toppen